Hírek

Módosított bértámogatás a veszélyhelyzetben

Módosított bértámogatás a veszélyhelyzetben

Mivel a 2020. 04. 10-én megjelent 105/2020. (IV.10.) számú kormányrendeletben megfogalmazottak mind a kedvezményezettek körét, mind támogatás mértékét illetően elmaradtak a várakozásoktól, s ennek az általános elégedetlenség mellett mértékadó szervezetek is hangot adtak, a kormány belátta a változtatás szükségességét, és 2020. 04. 21-én megjelentette a 141/2020.(IV.21.) számú kormányrendeletet, melyben megpróbált enyhíteni a bértámogatás feltételein.

Figyelem! Ez a hír már több mint három hónapos. A szabályozási környezet folyamatos változása miatt előfordulhat, hogy a benne szereplő leírások és magyarázok már nem időszerűek. Kérjük, győzödjön meg a leírtak aktualitásáról!

Az alábbiakban igyekszünk összefoglalni ügyfeleink számára a módosítások lényegét, összehasonlítva a korábbi rendelkezésekkel.

A támogatás igénybevételének feltételei

1. Csökkentett munkaidő, egyéni fejlesztési idő

Nem változott az az alapvető álláspont, hogy bértámogatást csak csökkentett munkaidőben foglalkoztatott Munka Törvénykönyve szerinti munkavállaló (ideértve a távmunkát és az otthoni munkavégzést is) számára biztosít a kormány, a veszélyhelyzet miatt megszűnt munkaviszonyra-, állásidőre vagy fizetés nélküli szabadságra tekintettel, illetve nem munkaviszonyban foglalkoztatottak (pl. gazdasági társaságok személyesen közreműködő tagjai) részére bértámogatás továbbra sem vehető igénybe.

Csökkentett munkaidőnek a támogatás szempontjából az olyan munkaidő minősül, amikor a csökkentésre a vészhelyzettel szoros összefüggésben került sor, és a csökkentés utáni munkaidő a csökkentés előtti munkaidő 25%-át eléri, de 85%-át nem haladja meg. Ebben a csökkentésben a korábbiaktól eltérően a munkaadónak és a munkavállalónak nem feltétlenül kell írásban külön megállapodnia (a támogatási kérelem benyújtásával létrejön a módosulás). Nem követelmény az sem, hogy a napi munkaidő elérje a csökkentés előtti munkaidő felét vagy a négy órát, s az sem kizáró körülmény, ha a foglalkoztatás a Munka Törvénykönyve szerinti munkaidőkeretben történik.

A munkaadónak és munkavállalónak az un. „egyéni fejlesztési idő”-ben akkor kell megállapodni, ha a munkaidő csökkentés kisebb mint 50%. Az 50%-ot elérő vagy meghaladó csökkentés esetén az egyéni fejlesztési időben való megállapodás csak lehetőség, de nem kötelező. Ezt az időt a munkavállaló a munkaköréhez vagy a munkaadó tevékenységéhez kapcsolódó ismeretek elsajátítására, bővítésére fordíthatja. Mértéke továbbra is a kieső munkaidő 30%-a, de felhasználására nem csak a támogatás időtartama alatt, hanem az azt követő két éven belül is sor kerülhet.

A munkaadó mind a csökkentett munkaidőre, mind az egyéni fejlesztési időre munkabért fizet.

2. A Munkaadóval szemben támasztott követelmények

A munkaadónak a támogatási kérelem benyújtásakor vállalnia kell, hogy a támogatásban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a támogatás időtartama alatt, valamint további egy hónapig fenntartja. Nem kötelező tehát a korábbiakhoz képest a statisztikai állományi létszám fenntartása.

Nem változott viszont, hogy a támogatás ideje alatt rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést nem rendelhet el, s ha a támogatási jogosultságban változás történik, akkor azt két munkanapon belül be kell jelentenie a kormányhivatalnak.

A munkaadóval kapcsolatosan továbbra is követelmény, hogy legalább hat hónapja működő vállalkozás legyen, ne álljon csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt, feleljen meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

3. A munkavállalóval szembeni követelmények

Nem változott, hogy a támogatás annak a munkavállalónak jár, aki legalább a veszélyhelyzet kihirdetésének napjától (2020. március 11.) munkaviszonyban áll a munkáltatójával, ugyanazon munkaviszonya alapján nem részesül egyéb részmunkaidővel kapcsolatos támogatásban, valamint nem tölti felmondási idejét. Az az előírás is maradt, hogy a munkavállalónak ne álljon fenn az állami foglalkoztatási szerv által visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettsége.

A támogatás nyújtása

A támogatást a fővárosi és megyei kormányhivatalok nyújtják a munkaadó és a munkavállaló együttes kérelme alapján a munkavállaló részére.

A támogatás időtartama három hónap, s havonta utólag kerül folyósításra. A támogatás köztehermentes, mértéke a havi nettó (szja-val, járulékokkal csökkentett) alapbér csökkentéssel kieső munkaidőre arányosan jutó összegének hetven százaléka. Ezen a ponton azonban jelentős változás történt a munkavállalók kárára: a támogatás alapja korábban a 2020. március 11-re számított távolléti díj volt, míg a módosítás után a támogatási kérelem benyújtásának napján hatályos alapbér. Ez két szempontból is kisebb támogatáshoz vezet: egyrészt a távolléti díj az alapbéren kívül más elemeket is tartalmazott (ezáltal nagyobb volt), így belátható, hogy a támogatás szükségszerűen kevesebb lesz mint a korábbi rendelkezés szerint, másrészt ha az 50%-ot elérő vagy azt meghaladó munkaidő csökkenés esetén nem állapodnak meg egyéni fejlesztési időben, akkor a fejlesztési időre egyébként járó bérrel csökken a munkavállaló jövedelme. Mindezek hatására a munkavállaló nettó jövedelme a bértámogatással együtt sem érheti el a csökkentés előtti szintet.

A támogatásra vonatkozó kérelmet 2020. április 16-tól kezdődően a vészhelyzet időtartama alatt, valamint annak megszűnését követő egy hónapon belül a munkavállaló foglalkoztatási helye szerint illetékes kormányhivatalnál lehet előterjeszteni elektronikus úton (e-papíron, a munkaadó cégkapuján keresztül). Az új rendelkezéseket 2020. 04. 29-től lehet alkalmazni.

Az együttes támogatási kérelem benyújtása a munkaadó kötelessége. Új rendelkezés, hogy ha azonos telephely vonatkozásában több munkavállalónak kérnek támogatást, akkor a kérelmeket egy időben kell benyújtani, s csak egy alkalommal nyújtható be kérelem.

Az előterjesztést a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról letöltött, kitöltött és kinyomtatás után a munkaadó és munkavállaló által aláírt kérelemnek, valamint az azon megjelölt mellékleteknek (amik a kérelemmel azonos web-helyen találhatók) a csatolásával kell megtenni.

Szankciók

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a támogatás a vonatkozó feltételek hiányában nem lett volna megállapítható, akkor a munkavállalóra vonatkozó feltételek hiánya esetén a munkavállaló köteles visszafizetni a támogatás összegét, a munkaadóra vonatkozó feltételek hiánya esetén pedig a munkaadónak kell a támogatás összegének megfelelő befizetést teljesítenie a Nemzeti Foglalkoztatási Alap számlájára. Ugyanerre a számlára köteles akkor is befizetést teljesíteni a munkaadó, ha a létszámtartási kötelezettségét nem teljesítette. Ez utóbbiról a kormányhivatal határozattal dönt.

Ez a tájékoztató az aktuális jogszabályok (2020. április 24.) ismeretében készült. A fentiek a rendkívüli helyzet miatt változhatnak. Amennyiben újabb információk, jogszabályok kerülnek kiadásra, abban az esetben azonnal tájékoztatjuk Önöket.

Hoffmann Károly | adószakértő
Diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szerezte. Három évig egyetemi oktatóként, majd azt követően az APEH Pest Megyei Igazgatóságán dolgozott. Irodánkban adótanácsadást, adóbevallások készítését és ellenőrzését végzi, valamint ügyfeleinknek az adóhatóságok felé történő képviseletét látja el.