Adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Felhasználó!

Személyes adatainak védelme kiemelkedő jelentőséggel bír számunkra. Kérjük, tekintse át az alábbi adatkezelési tájékoztatót annak érdekében, hogy rövid és közérthető tájékoztatást kapjon arról, hogy a Partner Kft. személyes adatait miként gyűjti és kezeli.

A Partner Kft. jelen adatvédelmi tájékoztató közzététele útján tesz eleget az érintettek személyes adatok kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. Rendelete által előírt előzetes tájékoztatási kötelezettségének, amelynek értelmében a Rendelet vonatkozó cikkei szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell az adatkezeléssel érintettek rendelkezésére bocsátani.

I. AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

A Partner Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy személyes adatainak kezelése körében adatkezelőnek minősül.

CÉGNÉV: Partner Kft.
SZÉKHELY: 2120 Dunakeszi, Bagoly utca 12.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-094829
ADÓSZÁM: 13045867-2-13
TELEFON: +36(27)541-150
KÉPVISELŐ NEVE: Dóra Zoltán
E-MAIL: recepcio@partnercsoport.hu
WEBOLDAL: www.partnerkonyveloiroda.hu

A személyes adatokat a Partner Kft. a vonatkozó adatkezelési célhoz kapcsolódó hozzáférési jogosultságokkal rendelkező munkavállalói, illetve a Partner Kft. részére szolgáltatási szerződések alapján adatfeldolgozási tevékenységet végző személyek, szervezetek ismerhetik meg, a Partner Kft. által meghatározott terjedelemben és a tevékenységük végzéséhez szükséges mértékben.

II. AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

A Partner Kft. az általa önkéntes hozzájárulás alapján kezelt személyes adatok körében megbízott külső adatfeldolgozót vesz igénybe internetes honlapjának üzemeltetése, karbantartása céljából.

CÉGNÉV: Almiqui Kft.
SZÉKHELY: 2040 Budaörs, Föveny utca 3.
CÉGJEGYZÉKSZÁM: 13-09-166718
ADÓSZÁM: 24748698-2-13
TELEFON: +36(30)658-9468
KÉPVISELŐ NEVE: Féjja Zsolt
E-MAIL: info@mediatervezes.hu
TEVÉKENYSÉG:

III. SZEMÉLYES ADATOK

A hírlevél-szolgáltatás igénybe vétele során gyűjtött adatok:

Név
- az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
- az adatkezelés célja: névre szóló levelek küldése a Felhasználó részére
E-mail cím
- az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása
- az adatkezelés célja: a hírlevél kézbesítési címének meghatározása

A hírlevél-szolgáltatásra történő regisztráció során megadott adatokat a Partner Kft. a regisztráció törlésééig (leiratkozásig), illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó az adatkezeléshez adott hozzájárulását vissza nem vonja.

A hírlevélszolgáltatás igénybe vétele érdekében a fenti adatokat a Felhasználó köteles megadni, az adatok megadása nélkül (az adatszolgáltatás elmaradása esetén) a hírlevél-szolgáltatás nem vehető igénybe.

IV. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

A Partner Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult:
a) tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről (hozzáférési jog);
b) személyes adatainak helyesbítését kérni;
c) személyes adatainak törlését kérni (elfeledtetéshez való jog);
d) korlátozását kérni adatainak kezelésének;
e) tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen;
f) gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát.

A Partner Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználó jogosult továbbá:
a) Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt tenni;
b) jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni;
c) jogainak megsértése esetén kártérítést igényelni.

V. A HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSA

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor indokolás nélkül visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

VI. A PARTNER KFT. ÁLTAL ALKALMAZOTT TECHNIKAI ÉS SZERVEZETI BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A Partner Kft. gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, amelyhez a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket megteszi, különösen annak érdekében, hogy az adatok védelemben részesüljenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben. A technikai és szervezési intézkedéseket a Partner Kft. rendszeresen felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

A Partner Kft. minden szükséges intézkedést megtesz a személyes adatok pontosságának, teljességének és naprakészségének biztosítása érdekében. E tekintetben a Partner Kft. külön is kéri az Felhasználó együttműködését. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, a Partner Kft. azokat időszakosan felülvizsgálja.

Amennyiben a Partner Kft. általi adatkezelés vonatkozásában bármilyen kérdése, kérelme, illetve panasza lenne, azokat a recepcio@partnercsoport.hu e-mail címre elektronikusan, illetve postai úton a 2120 Dunakeszi, Bagoly u. 12. címre küldheti el.